I FOAs budgetdatabase kan du se spareforslag fra et udvalg af de danske kommuner og regioner i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2018.
Du kan søge på den enkelte kommune via Danmarkskortet til højre, eller via listesøgning herunder, hvor du også kan søge på tværs af kommuner for de enkelte besparelsestyper. Du kan desuden søge på flere kommuner eller spareemner under avanceret-søgning-funktionen.

Som noget nyt kan du selv indtaste spareforslag i databasen. Du skal oprette en profil på spareforslag.dk/user og vil derefter kunne indtaste spareforslag for din kommune/region. Alle indtastninger sendes automatisk til Nulvækstteamet i Forbundshuset, der efter godkendelse offentliggør dem her på siden.
Kun spareforslag med konsekvenser for FOAs faggrupper fremgår i databasen.

Hvis du står overfor en bestemt type besparelse, og gerne vil høre om erfaringerne fra andre kommuner, kan du se spareforslag fra budgetlægningen tilbage til 2015. Hvis andre kommuner har stået overfor lignende besparelser tidligere år, kan du kontakte de relevante lokalafdelinger, for at høre om konsekvenserne af besparelsen - disse erfaringer kan du måske bruge i forhandling med din egen kommune.

Kontakt

Chefkonsulent Kasper Manniche
FOA Politik og Analyse
Telefon direkte: 46 97 24 15
E-mail kman@foa.dk

Sted Sektor Spareemne Besparelse Beskrivelse
København Ældreområdet Serviceforringelser 3,90 mio. kr. Madservice med udbringning - Ændring af leverings hyppighed og til kold mad.
Status: Forslag
 
København Ældreområdet Sammenlægninger/lukninger 4,80 mio. kr. Nedlæggelse af aktivitetspladser, flytning af aktivitetscenter Thorsgade samt lukning af aktivitetscenter Rundskuedagen.
Status: Forslag
 
København Ældreområdet Serviceforringelser 6,61 mio. kr. Ophør af pulje til aktiviteter på plejecentre.
Status: Forslag
 
København Administration, Teknik og Service Effektiviseringer 1,00 mio. kr. Effektivisering af gårdmandsudgifter og administration for specialbørnehaverne.
Status: Forslag
 
København SFO og klubber Effektiviseringer 2,00 mio. kr. Faldende dækningsgrad på fritidsområdet giver rum til effektiviseringer.
Status: Forslag
 
København Daginstitutioner og dagpleje Andet 12,70 mio. kr. Feriepasning i dagtilbud. Forslag om at holde nogle institutioner lukket i ferien, og samle børn på tværs af institutioner.
Status: Forslag
 
København Administration Effektiviseringer 7,60 mio. kr. Justering af klynge- og netværksstruktur. En reduktion af klyngeledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere på det kommunale område.
Status: Forslag
 
København Daginstitutioner og dagpleje Effektiviseringer 2,25 mio. kr. Omlægning af udflytterbørnehaver
Status: Forslag
 
København Administration Effektiviseringer 0,80 mio. kr. Reduktion i administrative omkostninger for gruppelivsforsikringen indgået mellem BUF og Forenede Gruppeliv.
Status: Forslag
 
København Daginstitutioner og dagpleje Demografi/efterspørgsel 9,80 mio. kr. Færre udgifter til økonomiske fripladser grundet lavere efterspørgsel.
Status: Forslag
 
København Ældreområdet Demografi/efterspørgsel, Effektiviseringer 10,00 mio. kr. Besparelser på tøjvaskordninger. Tøjvaskordninger har været i nyt udbud, samt et fald i antallet af visiterede borgere til tøjvask.
Status: Forslag
 
København Sundhedsområdet Effektiviseringer 6,70 mio. kr. Effektivisering som følge af udrednings- og rehabiliteringsindsats.
Status: Forslag
 
København Sundhedsområdet Effektiviseringer 3,00 mio. kr. Effektiviseringer af to sundhedsprojekter. Projekterne er omkring telesundhed vedr. nydiagnosticerede diabetikere og en fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentre.
Status: Forslag
 
København Ældreområdet Effektiviseringer 8,50 mio. kr. Klippekort på plejecentre finansieres via finanslovs midler, og derved kan allerede afsatte midler bruges til at nå effektiviseringsmåltallet for budget 2018.
Status: Forslag
 
Ballerup Tværgående besparelser P/L fremskrivning 7,50 mio. kr. Det fremgår af idekataloget til budget 2018 at man ønsker at spare 7,5 mio. på pris- og lønfremskrivning hvert år frem mod 2021.
Status: Forslag
Kommentar: Det er endnu ikke gjort klart hvilke dele af kommunen der bliver ramt af disse indirekte bespareler
Dragør Daginstitutioner og dagpleje Serviceforringelser 0,12 mio. kr. Administrationen foreslår, at institutionerne fremover lukker kl. 16:30 på nær fredag, hvor institutionerne fortsat lukker kl. 16.00. Forslaget indebærer, at der forbliver en 0-6 års institution med udvidet åbningstid. Det betyder, at forældre med særligt behov for at aflevere deres barn fra kl. 06.30 og/eller hente kl. 17.00, bortset fra fredage, kan få tilbudt plads i denne institution.
Status: Forslag
Kommentar: Forslaget vil medføre en reduktion i personalenormeringen. Forslaget kan dog først få fuld effekt i 2019 pga. regler om opsigelsesvarsler.
Dragør Daginstitutioner og dagpleje Effektiviseringer 0,40 mio. kr. Dagplejens budget nedskrives med 400.000 k
Status: Forslag
Kommentar: Dragør Kommune fastholder antallet af dagplejere på nuværende niveau med en kapacitet til 48 børn.
Dragør Sundhedsområdet Serviceforringelser 0,38 mio. kr. På Enggården foreslås aftenvagten reduceret med én sosu-hjælperstilling. Hver afdeling (A, B og C) har fire aftenvagter. Personalet er selvdækkende, dvs. at der ikke indsættes vikarer ved ferie, sygdom, uddannelse o.l.
Status: Forslag
Kommentar: Der vil være færre tilsyn og længere svartider om aftenen.
Dragør Sundhedsområdet Effektiviseringer 0,23 mio. kr. kommunen ønsker at effektivisere på hjemmehjælpen ved at anvende elektroniske låse.
Status: Forslag
Kommentar: Effektiviseringen hentes via personalereduktion.
Dragør Sundhedsområdet Serviceforringelser 0,60 mio. kr. Aktiviteterne, som finansieres af midlerne fra ”løft af ældreområde,” er et serviceløft på området, som ligger ud over det fastlagte serviceniveau. Aktiviteterne varetages på nuværende tidspunkt af fire ergoterapeuter, men det foreslås at reducere antallet af aktiviteterne, og derved en servicereduktion svarende til to ergoterapeuter ud af de nuværende fire - svarende til en udgift på 600.000 kr. pr. år. (30-timers stilling). Forslaget kan evt. skaleres ned til 1 ergoterapeut = 300.000 kr.
Status: Forslag
Kommentar: Konsekvensen af forslaget vil være en reduktion af personale.
Dragør Sundhedsområdet Effektiviseringer 1,00 mio. kr. Planlægningsskærmene fra Sekoia er et digitalt værktøj, som består af en touch-skærme med situationstilpassede apps, som installeres hos den enkelte borger. Formålet med skærmene er at give medarbejderne et overblik over dagens opgaver både i forhold til den enkelte borger og i forhold til afdelingens samlede opgavemængde. Ved hjælp af skærmene får personalet adgang til al den viden, der er brug for. Resultatet er bedre pleje, færre fejlmere arbejdsglæde og ikke mindst tid og fokus til den enkelte borger. Gevinsten som er baseret på andre kommuners erfaringer er dels mindre kontortid, færre utilsigtede hændelser og mere tid med borgerne pr. vagt.
Status: Forslag
Kommentar: Det er beskrevet at beboerne på Enggården vil opleve uændret serviceniveau men at effektiviseringen vil medføre personalereduktion.
Dragør Sundhedsområdet Effektiviseringer 0,13 mio. kr. Støttestrømpe af- og påtagere har til formål at gøre borge uafhængig af hjemmeplejen ved af- og påtagning af støttestrømper. Implementering og indkøb af støttestrømpe af- og påtagere vil foregå i 2017, hvorfor effektiviseringen vil kunne forventes fra 2018 og frem. Indkøb af støtte strømpe af- og påtagere er finansieres af midler fra værdighedspuljemidler (pulje til mere værdig ældrepleje), hvorfor der ikke ansøges om særskilt bevilling hertil.
Status: Forslag
Kommentar: En af konsekvenser ved forslaget vil være personalereduktion som følge af reduktion i tid til støttestrømpe af- og påtagning.
Dragør Administration Sygefravær 0,10 mio. kr. Det foreslås, at der investeres i ressourcer til at arbejde dedikeret med sygefravær (fx sundhedsfremmende tiltag og andre tiltag, der understøtter sygefraværspolitik, vejledninger, arbejdsglæde, trivsel og arbejdsmiljø). Herunder at der fokuseres yderligere på områder, sektorer og enheder, hvor der er særlige udfordringer
Status: Forslag
Kommentar: Der forventes ingen eller forbedret serviceniveau pga. lavere sygefravær.
Dragør Daginstitutioner og dagpleje Serviceforringelser 0,40 mio. kr. Der er tale om flere forskellige besparelser der sænker det generelle serviceniveau.
Status: Forslag
Kommentar: Der er ikke lagt op til at afskedige medarbejdere
Dragør Daginstitutioner og dagpleje Serviceforringelser 0,34 mio. kr. Forslaget indebærer, at der spares 2 % af personalenormeringen på 0-6 års området.
Status: Forslag
Kommentar: Dagplejen er ikke indbefattet af forslaget.
Gladsaxe Skoler Rammebesparelser 6,00 mio. kr. Der gennemføres en rammebesparelse på skoleområdet på 6,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Rammebesparelsen, som svarer til 1,05 pct. af det samlede budget på skoleområdet, udmøntes af Børne- og Undervisningsudvalget i efteråret 2017.
Status: Vedtaget
Kommentar: Besparelsen fremgår på side 12
Gladsaxe Daginstitutioner og dagpleje Sammenlægninger/lukninger 1,86 mio. kr. Der realiseres en besparelse på 1,863 mio. kr. i 2018 og 1,930 mio. kr. i de efterfølgende år som konsekvens af, at dagtilbudsstrategien udmøntes og børnehuse afvikles, og at dagplejen er blevet omorganiseret.
Status: Vedtaget
Kommentar: Besparelsen er ikke mere konkret defineret end hvad der er beskrevet i det ovenstående
Gladsaxe Ældreområdet Andet 2,30 mio. kr. Kommunens seniorcentre overgår til fast budget. Herved lettes plejepersonalets administrative byrde, da de ikke længere skal udarbejde dokumentation til visitationen for pakketildeling. Samtidig tilpasses budgettet på Hareskovbo til den aktuelle belægningsprocent i lighed med kommunens øvrige seniorcentre.
Status: Vedtaget
 
Gladsaxe Sundhedsområdet Serviceforringelser 1,60 mio. kr. Puljerne til det nære sundhedsvæsen og til strategi for lighed i sundhed samles og nedjusteres til fremadrettet at udgøre 1 mio. kr. Dette niveau passer til aktivitetsniveauet og sikrer fortsat finansiering af langsigtede projekter. Puljerne nedjusteres samlet med 1,6 mio. kr. årligt.
Status: Vedtaget
 
Gladsaxe Administration Andet, Medarbejdervilkår 5,60 mio. kr. Der foretages en række ændringer og justeringer på Økonomiudvalgets ramme, som understøtter det vedvarende arbejde for at sikre en effektiv og tilpasset administration. Ændringerne vedrører løn- og personalerelaterede udgifter herunder afvikling af fleksjob på gammel ordning og besparelser vedrørende dagpengerefusion. Desuden er der ændringer som følge af mindreudgifter til kapitalforvaltning, sparede udgifter til revision, sparede omkostninger som følge af nye IT løsninger, ændrede arbejdsgange i Intern service Gladsaxe (ISG) og sparede udgifter til bilpark og kørsel mv.
Status: Vedtaget
Kommentar: Der realiseres en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 og frem.
Glostrup Skoler Demografi/efterspørgsel 3,60 mio. kr. Man ønsker at anvende nogle mere korrekte demografi-modeller til regulering af ændret elevtal. En af grundene er bl.a. at Glostrup Kommunes demografipuljer er væsentligt højere end Herlev Kommunes.
Status: Forslag
Kommentar: Spareforslaget fremfindes ved at gå ind på ovenstående link og klikke på den fane der hedder "behandlingsbudgettet" og dernæst det link der hedder "ændringsforslag". Her står det på side 10
Glostrup Køkken Medarbejdervilkår 0,36 mio. kr. Ved øget samdrift imellem køkkenerne på ældrecentre Hvissinge og Dalvangen vil der kunne opnås en effektivisering i form af en stilling. Reduktionen kan blandt andet opnås ved at der produceres kølemad til weekenderne på Dalvangen. Derved er det muligt at tilrettelægge produktionen på hverdage fremfor nu, hvor maden laves fra bunden hver dag.
Status: Forslag
Kommentar: Kommentar: Spareforslaget fremfindes ved at gå ind på ovenstående link og klikke på den fane der hedder "behandlingsbudgettet" og dernæst det link der hedder "ændringsforslag". Her står det på side 10
Glostrup Sundhedsområdet Sundhed og forebyggelse (rehabilitering) 0,20 mio. kr. Glostrup Kommune har to sundhedspuljer: ’Sundhedspuljen’ og ’Pulje til løft af sundhedsområdet’, som er lavet for at styrke sundheds og forebyggelsesområdet i kommunen igennem igangsættelse af nye indsatser og projekter, der kan forbedre folkesundheden blandt kommunens borgere. De to puljer er budgetlagt med ca. 1,5 mio. kr. i alt i 2018. Se vedhæftede bilag hvor der fremgår oversigt pr. maj 2017 over henholdsvis bevilligede, disponerede og resterende midler i de to sundhedspuljer.
Status: Forslag
Kommentar: Kommentar: Spareforslaget fremfindes ved at gå ind på ovenstående link og klikke på den fane der hedder "behandlingsbudgettet" og dernæst det link der hedder "ændringsforslag". Her står det på side 25
Albertslund Tværgående besparelser Andet 3,00 mio. kr. Med budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der skal foretages en tværgående analyse af beskæftigelse, sundhed- og socialområderne med forventede besparelser på 2 mio. kr. i 2017, stigende til 3 mio. kr. i 2018, henholdsvis 4 mio. kr. i 2019 og frem.
Status: Forslag
Kommentar: Det nævnes at et fokusmål er "Indsatser for borgere og familier har større fokus på effekt og tager udgangspunkt i borgerens og familiens samlede situation."
Albertslund Administration Andet, Effektiviseringer 5,00 mio. kr. Forslaget omhandler en besparelse på administrationen i Albertslund Kommune. Der foreslås en regulering svarende til 4 mio. kr. på lønudgifter til administration, og 1 mio. kr. reduktion på øvrige administrative udgifter.
Status: Forslag
Kommentar: Der vil være besparelser på en lang række af kommunens serviceområder. Se linket for nærmere beskrivelse
Albertslund Tværgående besparelser P/L fremskrivning 2,20 mio. kr. Forslaget omhandler en reduktion i løn- og prisreguleringen på de områder, der ikke er berørt af reguleringen af pris- og lønfremskrivningen på administrationen eller øvrige besparelser (som følge af budgetanalyser eller budgetkatalog). Derved omhandler dette forslag de ”resterende afdelinger”. Konkret er det Sundhed, Pleje & Omsorg, By, Kultur & Fritid, Dagtilbud, Skoler & Uddannelse, kommunens centrale puljer samt Kommunalbestyrelsen
Status: Forslag
Kommentar: Forslaget vil have effekt allerede i 2018, men endnu større effekt i de kommende år
Hvidovre Ældreområdet Serviceforringelser 1,14 mio. kr. 2-delt besparelse på hjemmehjælpsområdet: 1) Man vil indføre, at borgerne kun kan få støvsuget på maksimum 65 m2.; 2) Man vil skære i rengøring af badeværelse, så borgerne kun får rengjort badeværelse hver 1,5 uge i stedet for 1 gang ugentligt.
Status: Forslag
Kommentar: Man ønsker at ”Justere serviceniveauet inden for den gældende kvalitetsstandard på området praktisk hjælp” fordi kommunen ifølge deres analyser har et udgiftsniveau der ligger 17,5 mio. kr. over sammenligningskommunerne.
Hvidovre Tværgående besparelser Ikke-specificerede rammebesparelser 10,00 mio. kr. En generel rammeeffektivisering som ikke er udspecificeret, hverken på udvalg eller opgaver.
Status: Forslag
 
Høje-Taastrup SFO og klubber Sammenlægninger/lukninger 1,40 mio. kr. SFO'erne holder sommerferielukket i uge 28 og 29 ligesom fritidsklubberne. Dog holdes SFO'erne Gadehave, Charlotte og Reerslev åbne af hensyn til de børn i kommunen, der har behov for pasning i lukkeugerne.
Status: Forslag
Kommentar: For at se forslaget følg da det ovenstående link. spareforslaget findes som PDF-fil i bilagsoversigten.
Høje-Taastrup Daginstitutioner og dagpleje Serviceforringelser 2,45 mio. kr. Nedsættelse af åbningstiden med 2 timer i gennemsnit pr. uge pr. daginstitution. Reduktionen indebærer ensretning af åbningstider fra 7.00-17.00 (fredag 7.00-16.30) dog med undtagelse af én daginstitution i hvert skoledistrikt, som åbner kl. 6.00, og én daginstitution i´hvert skoledistrikt, som lukker kl. 17.30 (fredag 17.00).
Status: Forslag
Kommentar: For at se forslaget følg da det ovenstående link. spareforslaget findes som PDF-fil i bilagsoversigten.
Høje-Taastrup Specialområdet Serviceforringelser, Sundhed og forebyggelse (rehabilitering) 0,46 mio. kr. Reduktion af serviceniveauet på opgaver udført af specialpædagoger
Status: Forslag
Kommentar: For at se forslaget følg da det ovenstående link. spareforslaget findes som PDF-fil i bilagsoversigten.
Høje-Taastrup SFO og klubber Brugerbetaling 1,51 mio. kr. Forældrebetaling for SFO hæves og betales over 11 måneder i stedet for 10 måneder.
Status: Forslag
Kommentar: For at se forslaget følg da det ovenstående link. spareforslaget findes som PDF-fil i bilagsoversigten.
Høje-Taastrup Ældreområdet Brugerbetaling 1,50 mio. kr. Egenbetalingen for madordningerne for plejehjemsbeboerne og de hjemmeboende sættes op til lovens maksimum. I forhold til den nuværende betaling medfører forslaget en årlig prisstigning for hjemmeboende på 1.298 kr. for hovedret og for plejehjemsbeboere på 4.746 kr. for fuldkost.
Status: Forslag
Kommentar: For at se forslaget følg da det ovenstående link. spareforslaget findes som PDF-fil i bilagsoversigten.
Høje-Taastrup Tværgående besparelser Effektiviseringer, Ikke-specificerede rammebesparelser 6,00 mio. kr. Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,4 pct. af de serviceudgifter som ikke er kontraktbelagte. Kravet giver en netto besparelse på -6,0 mio. kr. Brutto er der tale om en besparelse på -7,2 mio. kr. og reducerede indtægter på 1,2 mio. kr.
Status: Forslag
Kommentar: For at se forslaget følg da det ovenstående link. spareforslaget findes som PDF-fil i bilagsoversigten.
Høje-Taastrup Administration Effektiviseringer 1,50 mio. kr. Administrationen pålægges et effektiviseringskrav svarende til ca. 5-7 stillinger som realiseres ved vakancer, nednormering og organisationsjusteringer
Status: Forslag
Kommentar: For at se forslaget følg da det ovenstående link. spareforslaget findes som PDF-fil i bilagsoversigten.
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Udbud og udlicitering 0,39 mio. kr. Udbud af tilbehørsprodukter på stomiområdet
Status: Vedtaget
 
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Udbud og udlicitering 1,10 mio. kr. Udbud af sygeplejeprodukter
Status: Vedtaget
 
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Udbud og udlicitering 2,49 mio. kr. Udbud af kørsel
Status: Forslag
Kommentar: Ny aftale på kørselsområdet.
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Andet 1,20 mio. kr. Øget salg af plejeboliger
Status: Forslag
 
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Effektiviseringer 0,50 mio. kr. Overlap i visiterede ydelser
Status: Forslag
Kommentar: Der er en væsentlig forskel mellem antallet af visiterede timer og antallet af planlagte timer til personlig og praktisk hjælp. Der arbejdes på at mindske dette.

Sider