I FOAs budgetdatabase kan du se spareforslag fra et udvalg af de danske kommuner og regioner i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2016.
Du kan søge på den enkelte kommune via Danmarkskortet til højre, eller via listesøgning herunder, hvor du også kan søge på tværs af kommuner for de enkelte besparelsestyper. Du kan desuden søge på flere kommuner eller spareemner under avanceret-søgning-funktionen.

Som noget nyt kan du selv indtaste spareforslag i databasen. Du skal oprette en profil på spareforslag.dk/user og vil derefter kunne indtaste spareforslag for din kommune/region. Alle indtastninger sendes automatisk til Nulvækstteamet i Forbundshuset, der efter godkendelse offentliggør dem her på siden.
Kun spareforslag med konsekvenser for FOAs faggrupper fremgår i databasen.

Hvis du står overfor en bestemt type besparelse, og gerne vil høre om erfaringerne fra andre kommuner, kan du se spareforslag fra budgetlægningen for 2015. Hvis andre kommuner har stået overfor lignende besparelser sidste år, kan du kontakte de relevante lokalafdelinger, for at høre om konsekvenserne af besparelsen - disse erfaringer kan du måske bruge i forhandling med din egen kommune.

Kontakt
Anne-Mette Steinmeier
----------------------------------------------
FOA - Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V
Telefon: 46 97 26 71 E-mail amst@foa.dk

Sted Sektor Spareemne Besparelse Beskrivelse
Allerød Daginstitutioner og dagpleje Sygefravær 0,05 mio. kr. Reduktion af vikarbudgetterne i daginstitutionerne ved mindre sygefravær
Status: Forslag
Kommentar: Sygefraværet reduceres med 2-3-4 % om året i 2017 til 2019. Besparelsen forventes at være på 90.000 kr. fra 2019.
Allerød SFO og klubber Effektiviseringer 0,03 mio. kr. Stop for omdeling af klubblade
Status: Forslag
Kommentar: Informationer bliver i stedet sendt som link på skoleintra.
Allerød Specialområdet Elevpladser og kurser, Medarbejdervilkår 0,09 mio. kr. Studerende i stedet for fast personale
Status: Forslag
Kommentar: Allerød bo og støtte modtager fremover 2-4 socialpædagog studerende årligt. De studerende går til dels ind i en arbejdsplan, hvor ved der udløses 6 timer, som personalenormen bliver nedsat med.
Allerød Sundhedsområdet Effektiviseringer, Sammenlægninger/lukninger 0,05 mio. kr. Effektiviseret brug af genoptræningsudstyr.
Status: Forslag
Kommentar: Med den kommende samling af Genoptræningens aktiviteter på Engholm, Rådhusvej 3, vil det angiveligt være muligt at effektivisere brug af træningsudstyr.
Allerød Administration, Ældreområdet Effektiviseringer 0,10 mio. kr. Personale - effektivisering af arbejdsgange
Status: Forslag
Kommentar: Effektiviseringen vedrører håndtering af refusioner hvor beløb udbetales automatisk aconto efter 4 ugers sygemelding; brug af autosignatur ved anmeldelse af refusion og synergieffekter ifm. ny gruppedannelse.
Faxe Specialområdet Frivillige og ekstraordinært ansatte, Medarbejdervilkår 0,10 mio. kr. Reducere vikarbudget på Faxe-kollegiet
Status: Forslag
Kommentar: Forslaget indebærer, at der vil opstå begrænsede perioder, hvor der ikke er personalemæssig dækning i kollegiet.
Faxe SFO og klubber Rammebesparelser, Sammenlægninger/lukninger, Serviceforringelser 2,27 mio. kr. Lukning af SFO og Klubber dog med øget optag i SFO I
Status: Forslag
Kommentar: Udelukker forslaget om fuldstændig lukning af SFO og klubber. Det foreslås at Faxe Kommune lukker for SFO II/fritidsklub, SFO III og ungdomsklubber. Af hensyn til pasningen af de yngste åbnes der dog mulighed for at elever fra 4. klasse kan benytte SFO I til den almindelige SFO I takst.
Faxe Specialområdet Ikke-specificerede rammebesparelser 0,00 mio. kr. Reduceret driftstilskud til værestedet Paraplyen.
Status: Forslag
Kommentar: Reduktionens fulde omfang udgør 0,5 mio. kr. fra år 2019.
Faxe SFO og klubber Medarbejdervilkår, Serviceforringelser 0,83 mio. kr. Ændret belastningsgrad SFO
Status: Forslag
Kommentar: Belastningsgraden er et udtryk for, hvor mange børn der er pr. voksen i institutionens åbningstid. Ændres belastningsgraden i opadgående retning, vil der være mindre personale på institutionerne. Den enkelte pædagog på institutionen vil have ansvar for flere børn.
Faxe Sundhedsområdet Effektiviseringer, Serviceforringelser 0,10 mio. kr. Samdrift af Familiehuset
Status: Forslag
Kommentar: Der drøftes muligheder for at der ligger besparelser i at samle to matrikler til én, som det er planen for Familiehuset fremadrettet. Forslag fra medarbejdere.
Faxe SFO og klubber Brugerbetaling 3,65 mio. kr. Takstændring på SFO
Status: Forslag
Kommentar: Merindtægt ved at hæve taksterne for SFO-tilbuddene
Faxe Tværgående besparelser Serviceforringelser 0,00 mio. kr. Gennemgang og tilpasning af serviceniveau på flere områder.
Status: Forslag
Kommentar: Det forventes at være nemmere at styre økonomisk, hvis politikerne vedtager et tydeligt serviceniveau for de forskellige områder og tilbud. Det vurderes at der kan spares 1 mio. fra 2019. Forslag fra medarbejdere.
Faxe Daginstitutioner og dagpleje Rammebesparelser, Serviceforringelser 1,01 mio. kr. Aktivitetsbaseret tildelingsmodel til dagplejen
Status: Forslag
Kommentar: Det foreslås, at tildelingen til Dagplejen bliver ændret, så Dagplejen får ressourcer med udgangspunkt i en fast ressource til ledelse og administration og en aktivitetsafhængig tildeling til tilsynsførende, dagplejere og gæsteplejere, der beregnes (og reguleres) i forhold til pasningsbehovet (antal børn) og det vedtagne serviceniveau.
Faxe Ældreområdet Brugerbetaling 0,00 mio. kr. Egenbetaling for kørsel til dagcenter kr. 50
Status: Forslag
Kommentar: Vedrørende de 49 visiterede tilbud på Grøndalscenteret, Dalgården og i Æblehaven. Fra 2018 er besparelsen på 0,46 mio. kr. Se også det alternative forslag om at indføre 100 kr. egenbetaling for kørsel.
Faxe Daginstitutioner og dagpleje Medarbejdervilkår, Serviceforringelser 2,00 mio. kr. Øget belastningsgrad i børnehaver
Status: Forslag
Kommentar: Forslaget indebærer en øget belastningsgrad i forhold til børnehavebørn. Det nuværende niveau i Faxe Kommune er 11,11 for børnehavebørn. Besparelserne her svarer til en foreslået ændring til 12,00.
Faxe Ældreområdet Brugerbetaling 0,00 mio. kr. Egenbetaling for kørsel til dagcenter kr. 100
Status: Forslag
Kommentar: Vedrørende de 49 visiterede tilbud på Grøndalscenteret, Dalgården og i Æblehaven. Fra 2018 er besparelsen på 0,92 mio. kr. Se også det alternative forslag om at indføre 50 kr. egenbetaling for kørsel.
Faxe Daginstitutioner og dagpleje Sammenlægninger/lukninger 0,70 mio. kr. Afvikling af et dagtilbud i Haslev-området.
Status: Forslag
Kommentar: Der foreslås lukning af et dagtilbud for at justere ind i forhold til det faldende børnetal.
Faxe Ældreområdet Effektiviseringer, Sammenlægninger/lukninger 0,00 mio. kr. Dagcenterfunktionen på Grøndalscenteret og i Æblehaven overflyttes til, og samles på Dalgården.
Status: Forslag
Kommentar: Ved at samle hele kommunens dagcenterfunktion til Dalgården, kan der opnås stordriftsfordele, som skønnes at kunne medføre reduktion i medarbejderstaben, svarende til 2 medarbejdere. Fra 2018 forventes en besparelse på 0,63 mio. kr.
Faxe Ældreområdet Serviceforringelser 1,20 mio. kr. Ophør af udekørende aktivitetsmedarbejdere fra dagcentrene til plejecentrene.
Status: Forslag
Kommentar: Aktiviteterne der foretages af plejecentrenes eget personale skønnes tilstrækkeligt.
Faxe Rengøring, Ældreområdet Serviceforringelser, Visitation 0,00 mio. kr. Reduktion af rengøringshjælp
Status: Forslag
Kommentar: Serviceniveauet på rengøring hver 3. uge foreslås ændret til 4. uge. Det vil ikke være alle borgere som kan visiteres til et lavere serviceniveau. Det skønnes, at 66% af de 645 borgere der i dag er visiteret til rengøring hver 3. uge, kan omvisiteres til rengøring hver 4. uge. Det vurderes at der kan spares 0,54 mio. kr. fra 2018.
Faxe Ældreområdet Serviceforringelser, Visitation 0,00 mio. kr. Reduktion af serviceniveau – vask af tøj
Status: Forslag
Kommentar: Serviceniveauet tøjvask hver uge, foreslås ændret til hver 2. uge. Det vil ikke være alle borgere, som kan visiteres til et lavere serviceniveau. Det skønnes, at 66% af borgerne kan omvisiteres, således at de kun modtager hjælp til tøjvask hver 2. uge. Fra 2018 beløber besparelsen sig på 0,53 mio. kr.
Faxe Specialområdet, Sundhedsområdet Effektiviseringer, Sammenlægninger/lukninger 1,10 mio. kr. Omlægning og flytning af akutpladser på Faxe Sundhedscenter
Status: Forslag
Kommentar: Det foreslås, at akutpladserne på Faxe Sundhedscenter nedlægges, men at funktionen (den specialiserede aflastning der i dag er på akutpladserne) kommer til at indgå som en del af det nye Rehabiliteringscenter på Grøndalscenteret.
Faxe Ældreområdet Sammenlægninger/lukninger, Serviceforringelser 0,00 mio. kr. Lukning af dagcentre for visiterede borgere.
Status: Forslag
Kommentar: Det forslås, at nedlægge alle visiterede dagcenterpladser. Som en konsekvens af at tilbuddet bortfalder, er der en lang række borgere, som i stedet skal have bistand og pleje i eget hjem. Fra 2018 vil dette forslag medføre en besparelse på 2,8 mio. kr. Dette forslag vil medføre at følgende forslag ikke er aktuelle: SSU-OM-13, SSU-OM-14 og SSU-OM-16 (egenbetaling for kørsel til dagcentre og flytning af pladser til Dalgården).
Faxe Ældreområdet Frivillige og ekstraordinært ansatte, Sammenlægninger/lukninger, Serviceforringelser 0,00 mio. kr. Fjernelse af driftstilskud til den Selvejende Institution Æblehaven – åbent dagcenter
Status: Forslag
Kommentar: Dette forslag drejer sig om at lukke det åbne tilbud ved Æblehaven. De visiterede pladser foreslås lukket i et andet forslag. Der lægges op til at huset muligvis kan drives af frivillige fremadrettet. Fra 2019 er besparelsen estimeret til 1,77 mio. kr.
Faxe Ældreområdet Medarbejdervilkår, Serviceforringelser 0,00 mio. kr. Nedlæggelse af funktionen netværksmedarbejdere og frivilligkoordinator
Status: Forslag
Kommentar: Som led i reduktioner, foreslås det, at fjerne de to udekørende netværksmedarbejdere svarende til 0,65 mio.kr. og frivilligkoordinator til 0,35 mio.kr.
Faxe Tværgående besparelser Medarbejdervilkår 0,03 mio. kr. Udgifterne til uddannelse og videreuddannelse reduceres. Stiger til 0,3 mio. kr. i 2019.
Status: Forslag
 
Faxe Ældreområdet Medarbejdervilkår, Serviceforringelser 0,00 mio. kr. Reduktion i aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene
Status: Forslag
Kommentar: Som led i reduktioner, foreslås det, at reducere i normeringen på aktivitetsmedarbejderne på plejecentrene. Dette kan medføre at der ikke vil være en aktivitetsmedarbejder på alle plejecentrene. Alternativt kan vælges en løsning, hvor samtlige aktivitetsmedarbejdere reduceres i tid.
Faxe Køkken Effektiviseringer, Sammenlægninger/lukninger 1,20 mio. kr. Omstrukturering af køkken- og madproduktion på plejecentrene
Status: Forslag
Kommentar: Med dette forslag lægges op til, at køkkenet på Frederiksgadecenteret bliver et centralt produktionskøkken, som fremstiller den varme mad til alle plejecentrene. Maden køle-vakuumbehandles, og bringes ud til alle plejecentrene på faste dage. Forslaget vil medføre opsigelser og / eller overflytning af medarbejdere i køkken-organisationen.
Faxe SFO og klubber Rammebesparelser, Sammenlægninger/lukninger, Serviceforringelser 3,50 mio. kr. Lukning af SFO og Klubber
Status: Forslag
Kommentar: Det foreslås at der i Faxe Kommune alene er pasning af de yngste skolebørn og at SFO II/fritidsklubber, SFO III og Ungdomsklub lukkes.