I FOAs budgetdatabase kan du se spareforslag fra et udvalg af de danske kommuner og regioner i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2018.
Du kan søge på den enkelte kommune via Danmarkskortet til højre, eller via listesøgning herunder, hvor du også kan søge på tværs af kommuner for de enkelte besparelsestyper. Du kan desuden søge på flere kommuner eller spareemner under avanceret-søgning-funktionen.

Som noget nyt kan du selv indtaste spareforslag i databasen. Du skal oprette en profil på spareforslag.dk/user og vil derefter kunne indtaste spareforslag for din kommune/region. Alle indtastninger sendes automatisk til Nulvækstteamet i Forbundshuset, der efter godkendelse offentliggør dem her på siden.
Kun spareforslag med konsekvenser for FOAs faggrupper fremgår i databasen.

Hvis du står overfor en bestemt type besparelse, og gerne vil høre om erfaringerne fra andre kommuner, kan du se spareforslag fra budgetlægningen tilbage til 2015. Hvis andre kommuner har stået overfor lignende besparelser tidligere år, kan du kontakte de relevante lokalafdelinger, for at høre om konsekvenserne af besparelsen - disse erfaringer kan du måske bruge i forhandling med din egen kommune.

Kontakt

Chefkonsulent Kasper Manniche
FOA Politik og Analyse
Telefon direkte: 46 97 24 15
E-mail kman@foa.dk

Sted Sektor Spareemne Besparelse Beskrivelse
København Ældreområdet Sammenlægninger/lukninger 4,80 mio. kr. Nedlæggelse af aktivitetspladser, flytning af aktivitetscenter Thorsgade samt lukning af aktivitetscenter Rundskuedagen.
Status: Forslag
 
København Ældreområdet Serviceforringelser 6,61 mio. kr. Ophør af pulje til aktiviteter på plejecentre.
Status: Forslag
 
København Administration, Teknik og Service Effektiviseringer 1,00 mio. kr. Effektivisering af gårdmandsudgifter og administration for specialbørnehaverne.
Status: Forslag
 
København SFO og klubber Effektiviseringer 2,00 mio. kr. Faldende dækningsgrad på fritidsområdet giver rum til effektiviseringer.
Status: Forslag
 
København Daginstitutioner og dagpleje Andet 12,70 mio. kr. Feriepasning i dagtilbud. Forslag om at holde nogle institutioner lukket i ferien, og samle børn på tværs af institutioner.
Status: Forslag
 
København Administration Effektiviseringer 7,60 mio. kr. Justering af klynge- og netværksstruktur. En reduktion af klyngeledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere på det kommunale område.
Status: Forslag
 
København Daginstitutioner og dagpleje Effektiviseringer 2,25 mio. kr. Omlægning af udflytterbørnehaver
Status: Forslag
 
København Administration Effektiviseringer 0,80 mio. kr. Reduktion i administrative omkostninger for gruppelivsforsikringen indgået mellem BUF og Forenede Gruppeliv.
Status: Forslag
 
København Daginstitutioner og dagpleje Demografi/efterspørgsel 9,80 mio. kr. Færre udgifter til økonomiske fripladser grundet lavere efterspørgsel.
Status: Forslag
 
København Ældreområdet Demografi/efterspørgsel, Effektiviseringer 10,00 mio. kr. Besparelser på tøjvaskordninger. Tøjvaskordninger har været i nyt udbud, samt et fald i antallet af visiterede borgere til tøjvask.
Status: Forslag
 
København Sundhedsområdet Effektiviseringer 6,70 mio. kr. Effektivisering som følge af udrednings- og rehabiliteringsindsats.
Status: Forslag
 
København Sundhedsområdet Effektiviseringer 3,00 mio. kr. Effektiviseringer af to sundhedsprojekter. Projekterne er omkring telesundhed vedr. nydiagnosticerede diabetikere og en fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentre.
Status: Forslag
 
København Ældreområdet Effektiviseringer 8,50 mio. kr. Klippekort på plejecentre finansieres via finanslovs midler, og derved kan allerede afsatte midler bruges til at nå effektiviseringsmåltallet for budget 2018.
Status: Forslag
 
København Ældreområdet Serviceforringelser 3,90 mio. kr. Madservice med udbringning - Ændring af leverings hyppighed og til kold mad.
Status: Forslag
 
Hvidovre Ældreområdet Serviceforringelser 1,14 mio. kr. 2-delt besparelse på hjemmehjælpsområdet: 1) Man vil indføre, at borgerne kun kan få støvsuget på maksimum 65 m2.; 2) Man vil skære i rengøring af badeværelse, så borgerne kun får rengjort badeværelse hver 1,5 uge i stedet for 1 gang ugentligt.
Status: Forslag
Kommentar: Man ønsker at ”Justere serviceniveauet inden for den gældende kvalitetsstandard på området praktisk hjælp” fordi kommunen ifølge deres analyser har et udgiftsniveau der ligger 17,5 mio. kr. over sammenligningskommunerne.
Hvidovre Tværgående besparelser Ikke-specificerede rammebesparelser 10,00 mio. kr. En generel rammeeffektivisering som ikke er udspecificeret, hverken på udvalg eller opgaver.
Status: Forslag
 
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Andet 1,20 mio. kr. Øget salg af plejeboliger
Status: Forslag
 
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Effektiviseringer 0,50 mio. kr. Overlap i visiterede ydelser
Status: Forslag
Kommentar: Der er en væsentlig forskel mellem antallet af visiterede timer og antallet af planlagte timer til personlig og praktisk hjælp. Der arbejdes på at mindske dette.
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Andet 1,00 mio. kr. Forventet mindre forbrug på klippekortsordning til hjemmeboende.
Status: Forslag
 
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Effektiviseringer 0,50 mio. kr. Udbygning og optimering af misbrugsbehandlingsindsatsen i Torvehuset.
Status: Forslag
 
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Effektiviseringer 0,42 mio. kr. Takstregulering på døgntilbud
Status: Forslag
 
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Udbud og udlicitering 0,39 mio. kr. Udbud af tilbehørsprodukter på stomiområdet
Status: Vedtaget
 
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Udbud og udlicitering 1,10 mio. kr. Udbud af sygeplejeprodukter
Status: Vedtaget
 
Lyngby-Taarbæk Sundhedsområdet Udbud og udlicitering 2,49 mio. kr. Udbud af kørsel
Status: Forslag
Kommentar: Ny aftale på kørselsområdet.
Allerød Specialområdet, Sundhedsområdet Hjemtagelse af opgaver 0,55 mio. kr. Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune
Status: Forslag
Kommentar: Allerød Kommune har udvidet eget klubtilbud til unge udviklingshæmmede.
Allerød Sundhedsområdet Sundhed og forebyggelse (rehabilitering) 0,30 mio. kr. Skærpet visitation af kørsel til genoptræning
Status: Forslag
Kommentar: En større andel af borgerne bliver selv ansvarlige for transport til træning, herunder transportudgifter og den praktiske løsning.
Allerød Sundhedsområdet Sundhed og forebyggelse (rehabilitering) 0,50 mio. kr. Implementering af indsatser under sundhedsaftale sker i højere grad indenfor nuværende ramme
Status: Forslag
 
Allerød Ældreområdet Serviceforringelser 1,17 mio. kr. Servicereduktion plejecentre
Status: Forslag
Kommentar: Lønbudgettet til alle plejecentre reduceres. Det vil typisk ske ved ikke at bruge tilkaldevikar ved sygdom.
Allerød Ældreområdet Serviceforringelser 0,12 mio. kr. Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge til hjemmeboende borgere.
Status: Forslag
Kommentar: På nuværende tidspunkt har størstedelen af borgere mellem 50-60 minutter. Denne besparelse vil stige til 0,4 mio. i 2019, 2020 og 2021.
Allerød Ældreområdet Serviceforringelser 0,45 mio. kr. Bad på plejecentre
Status: Forslag
Kommentar: Bad reduceres som udgangspunkt fra to til én gang ugentligt på plejecentre.
Allerød Ældreområdet Serviceforringelser 0,29 mio. kr. Rengøring hver 4. uge i plejeboliger
Status: Forslag
Kommentar: Forringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed.
Allerød Daginstitutioner og dagpleje Serviceforringelser 0,31 mio. kr. Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 timer/ugen til 49 timer/ugen.
Status: Forslag
 
Allerød Specialområdet Hjemtagelse af opgaver 1,45 mio. kr. Hjemtagelse af unge i efterværn til egen bolig med kontaktpersonordning
Status: Forslag
Kommentar: Flere unge får i dag efterværn på eksterne opholdssteder. Dette tilbud omlægges til kontakt personordning i egen bolig.
Allerød Administration Effektiviseringer 0,45 mio. kr. Ansættelse af midlertidig forebyggelseskonsulent forlænges i 1 år.
Status: Forslag
Kommentar: Forlængelse af forebyggelseskonsulent med henblik på screening og optimering af anbringelsesområdet. Stigende besparelser over de næste år.
Allerød Skoler Serviceforringelser 0,81 mio. kr. Mindre understøttende undervisning i skolerne
Status: Forslag
Kommentar: En udvidelse af pausetiden medfører mindre tid til understøttende undervisning og hermed færre udgifter.
Allerød Daginstitutioner og dagpleje Serviceforringelser 1,09 mio. kr. Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne til 50/50 fordeling.
Status: Forslag
Kommentar: Den nuværende fordeling mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale reduceres fra 57% (inkl. leder) uddannede og 43% ikke-uddannede til 50/50.
Allerød Daginstitutioner og dagpleje Andet 0,75 mio. kr. Besparelse på daginstitutioners normeringsfaktor.
Status: Forslag
Kommentar: Den nuværende ressourcetildelingsfaktor sættes ned fra 10,0 til 9,8 for vuggestuebørn og 5,0 til 4,9 for børnehavebørn.
Allerød SFO og klubber Andet 0,78 mio. kr. Reduktion af normering i SFO med 5%
Status: Forslag
 
Allerød Sundhedsområdet Effektiviseringer 0,65 mio. kr. Reducering af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra andre udbydere
Status: Forslag
Kommentar: Ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere kan der reduceres i bevilget støtte til borgere i egen bolig.
Hillerød Skoler Effektiviseringer 0,59 mio. kr. Øget tilsynstimetal for pædagogisk personale i HFO
Status: Forslag
Kommentar: Der bliver anvendt mere tid med børn, hvilket tager tid fra andre opgaver.
Hillerød Skoler Medarbejdervilkår 1,30 mio. kr. Øget undervisningstimetal for lærere
Status: Forslag
Kommentar: Besparelser kommer blandt andet af et behov for færre lærere.
Hillerød Skoler Andet 1,79 mio. kr. Afskaffelse af budget til længerevarende sygefravær
Status: Forslag
 
Hillerød Ældreområdet Serviceforringelser 2,30 mio. kr. Reduktion af tildelingen til demenspladser på plejecentre.
Status: Forslag
 
Hillerød Ældreområdet Serviceforringelser 0,38 mio. kr. Afskaffelse af klippekort for hjemmeboende borgere
Status: Forslag
 
Hillerød Ældreområdet Medarbejdervilkår, Serviceforringelser 1,80 mio. kr. Reduktion af serviceniveauet på plejecentre
Status: Forslag
Kommentar: Det har konsekvenser ved færre ansatte.
Hillerød Daginstitutioner og dagpleje Andet 0,38 mio. kr. Fjernelse af ekstra midler til små institutioner
Status: Forslag
 
Hillerød Daginstitutioner og dagpleje Effektiviseringer, Serviceforringelser 2,40 mio. kr. Ændring i belastningsgrad på institutioner
Status: Forslag
Kommentar: Resulterer i færre ansatte.
Egedal Sundhedsområdet Effektiviseringer, Visitation 1,30 mio. kr. Forebyggelse af dagbehandling for børn med skolevægring
Status: Forslag
Kommentar: Med tidligere opsporing forventes der at blive visiteret 5 færre skolebørn til dagbehandling om året.
Egedal Ældreområdet Serviceforringelser 2,30 mio. kr. Nedskæring i normering på plejecentrene med 1 time i forhold til 2017
Status: Forslag
Kommentar: Normering sænkes med 1 time/beboer/uge.
Egedal Ældreområdet Serviceforringelser 2,30 mio. kr. Nedskæring i normering på plejecentrene med yderligere 1 time/beboer/uge i forhold til 2017
Status: Forslag
 

Sider